Pobierz tekst w pliku pdf.

Kwanty energii we Wszechświecie występują w dwóch postaciach, jako gaz kwantowy i jako promieniowanie.

Gaz kwantowy jest wynikiem nieuporządkowanego, chaotycznego ruchu kwantów energii. Promieniowanie jest wynikiem uporządkowanego, liniowego ruchu kwantów energii z prędkością 299792458 m/s.

Kwanty energii, jako dipole magnetyczne  w określonych warunkach łączą się biegunami, ustawiają się jeden za drugim, jak sznur korali nanizanych na sztywny drut i w ten sposób tworzą promienie kwantów energii. Kwanty energii wykonują uporządkowany, liniowy ruch postępowy, tworzą promienie, tylko wtedy, gdy istnieje źródło kwantów. Promień istnieje tylko wtedy, gdy wydłuża się. Żeby mógł się wydłużać musi być on połączony ze źródłem wytwarzającym kwanty. Kwanty wytwarzane przez atomy danego ciała (np. gwiazdy) stanowią budulec dla stale rosnącego, wydłużającego się promienia. Uporządkowane, prostoliniowe ustawienie kwantów energii w promieniu powoduje, że kwanty te poruszają się w określonym kierunku. Jednym z przykładów promieniowania kwantowego jest promień świetlny. Pojedynczy promień świetlny jest to liniowy strumień wzajemnie „połączonych” biegunami dipolów magnetycznych (kwantów energii, fotonów), w którym każdy z nich zachowuje swoją indywidualność, swoją moc, swoją częstotliwość drgań, swój „kolor”. Pojedynczy promień światła białego jest jak pociąg składający się tylko z lokomotyw o różnej mocy, który przemieszcza się w Kosmosie dzięki podstawianiu do niego na stacji co raz to nowych  lokomotyw. Z punktu widzenia człowieka jest to dziwny, wręcz głupi sposób transportu materii ale wynika on z natury świata kwantów i jest najszybszym we Wszechświecie sposobem przemieszczania materii kwantowej na duże odległości.

Jeżeli promień świetlny jest to sposób transportu materii kwantowej

w przestrzeni kosmicznej, zaś fala jest to rozchodzenie się zaburzeń ośrodka materialnego bez transportu materii, to światło nie jest falą (elektromagnetyczną).

Zagadnienie to bardziej szczegółowo przedstawione jest w notce CZY DUALIZM ŚWIATŁA ISTNIEJE ?

 

Kwanty energii w postaci gazu kwantowego wypełniają Wszechświat. W tym gazie „podróżują” promienie świetlne.

Blisko źródła światła (np. gwiazdy), kwanty energii mają określone naprężenie, początkową moc, którą nadała im gwiazda.  Im dalej od gwiazdy, kwanty promienia świetlnego doznając oporów ruchu spowodowanych kosmicznym gazem kwantowym (zwanym mikrofalowym promieniowaniem tła) powoli „rozprężają się”, tracą moc, zmniejsza się ich częstotliwość drgań, obniżają swoją temperaturę, oziębiają się, stygną (patrz ilustracja poniżej).

Ujmując rzecz inaczej promień świetlny „przedzierając się” przez gaz kwantowy traci moc, „męczy się” i słabnie.  Ponieważ promień świetlny zbudowany jest z pewnego spektrum częstotliwości kwantów, to całe spektrum słabnie.  W zakresie światła widzialnego oznacza to znikanie kwantów po jednej stronie widma (po stronie fioletu) oraz pojawianie się kwantów po  drugiej stronie widma (po stronie czerwieni). Zjawisko to znane jest w astrofizyce pod nazwą „przesunięcie ku czerwieni”. Osłabienie światła gwiazd nie kończy się na „przesunięciu ku czerwieni”. Światło gwiazd bardziej odległych dociera do nas jako fale podczerwone. Światło gwiazd najodleglejszych nie dociera do nas wcale, bowiem naprężenie jego kwantów osłabło tak bardzo, że zrównało się z naprężeniem kwantów kosmicznego otoczenia (promieniowania reliktowego), co skutkuje wymieszaniem się kwantów promienia z kwantami otoczenia.

Opisane wyżej „przesunięcie ku czerwieni” realizowane jest na drodze milionów lat świetlnych wędrówki promienia przez Wszechświat.

Identyczny efekt „przesunięcia ku czerwieni”  na drodze kilkudziesięciu kilometrów zachodzi  po dotarciu światła słonecznego do atmosfery ziemskiej. Wejście promienia w atmosferę oznacza wejście w znacznie gęstszy gaz kwantowy, więc znacznie rosną też opory ruchu promienia. Opory te rosną tak silnie, że kwanty promieniowania UV „stygną” , częściowo do barwy fioletowej a głównie do barwy niebieskiej promieniowania widzialnego. Powoduje to, że w świetle słonecznym w górnej warstwie atmosfery pojawia się nadreprezentacja barwy niebieskiej (patrz zdjęcie poniżej).

Wynikiem tego procesu  jest niebieski kolor nieba w słoneczny dzień i wyraźnie obniżona

(z 8 do 3%) ilość promieniowania UV w atmosferze ziemskiej. Równolegle z wyżej opisanym procesem kwanty promieniowania barwy czerwonej „stygną” do niewidzialnego promieniowania IR, którego zakres częstotliwości nie występuje w  pierwotnym promieniowaniu słonecznym. Powoduje, to że w świetle słonecznym pojawia się nadreprezentacja promieniowania podczerwonego o określonej częstotliwości, czego wynikiem jest wzrost temperatury całej atmosfery ziemskiej. Dlatego, średnia temperatura powierzchni Ziemi zamiast minus dziewiętnaście stopni Celsjusza wynosi plus piętnaście stopni Celsjusza.

Jeszcze szybciej niż w atmosferze ziemskiej, bo na drodze kilku milimetrów „przesunięcie ku czerwieni” realizowane jest  przy przejściu promienia światła przez szybę ze zwykłego szkła. Gęstość gazu kwantowego szkła powoduje, że kwanty promieniowania UV zmniejszają swoją moc (stygną) do barwy fioletowej, przez co w szklarni praktycznie nie ma promieni UV. Kwanty promieniowania widzialnego (barwy czerwonej) zmniejszają swoją moc (stygną) do kwantów niewidzialnego promieniowania IR i z tego powodu  w szklarni robi się bardzo ciepło.

Mamy więc trzy zjawiska kwantowe „przesunięcia ku czerwieni” i szereg różnych następstw w makroświecie z nimi  związanych. A jak widzi to fizyka współczesna? Twierdzi ona że:

– Niebieski kolor nieba to skutek rozpraszania światła na cząsteczkach gazowych składników atmosfery.

– Wzrost temperatury atmosfery ziemskiej to „sprawka” dwutlenku węgla obecnego w tej atmosferze.

– Zmniejszenie zawartości promieniowania UV w atmosferze, zawdzięczamy obecności w niej ozonu.

Powyższe z niezwykłą ostrością potwierdza wielokrotnie już powtarzaną tezę, że brak wiedzy o istnieniu świata kwantów zmusza fizyków do szukania wyjaśnień zjawisk kwantowych w świecie, który jest im znany czyli w świecie atomów.

Obecnie fizycy kosmiczne zjawisko „przesunięcia ku czerwieni” wiążą przyczynowo tylko z relatywistycznym  zjawiskiem Dopplera i wykorzystują  je do określania odległości gwiazd

i galaktyk od Ziemi.

Z powyższych rozważań wynika, że to jest błąd. Miałoby to sens gdyby kosmiczny gaz kwantowy w którym „podróżuje” promień świetlny miał zawsze jednakową gęstość (temperaturę). Jednak wiadomo, że tak nie jest. Jeżeli promień z danej gwiazdy (galaktyki) na pewnym etapie podróży ku Ziemi przejdzie przez gaz kwantowy o większej gęstości (wyższej temperaturze niż 2,725 K), to zaobserwowane zostanie „przesunięcie ku czerwieni” i na tej podstawie fizycy wyliczą większą niż w rzeczywistości odległość gwiazdy (galaktyki) od Ziemi. W tej sytuacji, chociaż obiekt ten zupełnie nie wyróżnia się jasnością na tle sąsiednich obiektów, to z powodu uprzedniego wyliczenia ogromnej odległości od Ziemi fizycy każą nam wierzyć na słowo, że świeci on oślepiająco jasno, że jest to kwazar, zupełnie nowe jakościowo ciało we Wszechświecie.

A to nie jest nowe jakościowo ciało, to jest błąd w rozumowaniu wynikający z braku wiedzy, że równolegle z ze światem atomowym istnieje kwantowy i subkwantowy stopień organizacji materii.