Pobierz tekst w pliku pdf.

Brak wiedzy o istnieniu świata kwantów energii zmusza fizyków do wyjaśniania zjawiska ciepła i temperatury przy pomocy tego co znają, czyli świata atomów. Tak to wyjaśniają przy pomocy teorii kinetyczno-molekularnej.

Ciepło jest to ta część energii wewnętrznej przekazywana od ciała cieplejszego do ciała chłodniejszego, która odbywa się w oparciu o mikroskopowy mechanizm zderzeń między cząsteczkami/atomami.

Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich

cząsteczek/atomów tworzących dany układ i jest miarą tej energii.

Z powyższych definicji wynika, że wszystkie atomy we Wszechświecie są w wiecznym ruchu.

W tym momencie rodzi się pytanie. Co jest przyczyną wiecznego ruchu atomów we Wszechświecie? Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w żadnym podręczniku fizyki. Odpowiedź musi się znaleźć, bo w przeciwnym razie trzeba będzie uznać, że Wszechświat to perpetuum mobile, poruszająca  się wiecznie urojona maszyna.

Według Modelu 31 każdy zobojętniony proton jest nośnikiem elementarnego ładunku grawitacyjnego. Każdy atom we wszechświecie zbudowany jest z zobojętnionych protonów. Oznacza to, że wszystkie atomy w danym ciele wzajemnie przyciągają się. Atomy wszystkich ciał we wszechświecie są w wiecznym ruchu i nieustannie zderzają się. Jeżeli atomy te nie sklejają się w jedną twardą, nieruchomą bryłę, to znaczy, że musi istnieć jakiś czynnik antygrawitacyjny, który nie dopuszcza do zaistnienia takiej sytuacji. Tym czynnikiem są kwanty energii stale wytwarzane z ciemnej energii przez drgające po zderzeniach atomów elektrony. Kwanty są w wiecznym, chaotycznym ruchu. Będąc w chaotycznym ruchu kwanty nieustannie zderzają się ze sobą, zaś w przerwie między zderzeniami oscylują, pulsują, drgają z określoną częstotliwością, Nieustanny ruch kwantów  wywołuje i podtrzymuje ciemna energia. Odbywa się to w ten sposób, że w przerwie między poszczególnymi zderzeniami kwantów, cząstki ciemnej energii nie dopuszczają do zmniejszenia prędkości kwantów. Po zderzeniu atomów odbijają się one od siebie, a wszechobecne kwanty przyspieszają je powodując, że przed kolejnym zderzeniem atom posiada tą samą prędkość jaką miał przed poprzednim zderzeniem. Jest to prędkość rzędu kilkaset kilometrów na sekundę. W opisany wyżej sposób kwanty energii działają w skali mikro. Jednak ten sam czynnik antygrawitacyjny działa również w skali makro, w odniesieniu do galaktyk. Przy odległościach między gwiezdnych i między galaktycznych, siły grawitacji są już tak małe, że opory ruchu gazu kwantowego  wypełniającego Wszechświat je równoważą, co umożliwia utrzymanie gwiazd i galaktyk w stałych odległościach od siebie.

Ciepło to gaz kwantowy nieustannie produkowany i emitowany przez drgające elektrony atomów. Ciepło istnieje realnie, tak jak realnie istnieją atomy.

Kwanty energii drgają z określoną częstotliwością. Obrazowo rzecz ujmując, kwanty są to oscylatory drgające z różnymi częstotliwościami, poruszające się zawsze z prędkością 299792458 m/s. Każdy kwant posiada określoną moc. Ta moc jest proporcjonalna do częstotliwości drgań kwantu i wyraża się zależnością.

                                                                    P =  hv

P – moc, kwantu energii,

h = 6,62 x 10-34 J – stała Plancka,

v – częstotliwość drgań kwantu energii.

 Moc kwantów emitowanych przez dane ciało jest proporcjonalna do jego temperatury i wyraża się zależnością wynikającą z prawa Stefana-Boltzmanna

 P = \varrho T^{4}

P – moc kwantów energii wypromieniowywanych z jednostki powierzchni ciała [W/m2],

\varrho  – stała  Stefana -Boltzmanna,

T – temperatura w skali Kelvina

Z powyższego wynika, że temperatura jest immanentną cechą kwantów energii, jest ona zupełnie niezależna od świata atomów.

Ponieważ wszystkie ciała produkują ciągle nowe kwanty, kwanty już istniejące muszą ciała opuścić. Kwanty energii opuszczające ciała nie są pochłaniane przez inne ciała, nie znikają, lecz magazynowane są w głębinach Kosmosu w postaci gazu kwantowego  i utrzymują określoną temperaturę Kosmosu. Temperatura ta została zmierzona bardzo precyzyjnie i wynosi ona 2,725 K.

To, że Wszechświat posiada temperaturę jest dowodem na istnienie gazu kwantowego, czyli subatomowego poziomu organizacji materii.

Każde ciało emituje promieniowanie cieplne, bo jest to warunek jego istnienia.

Obrazowo ujmując powyższe, każde ciało jest silnikiem, w którym spalanym paliwem jest ciemna energia, a produktem tego spalania (spalinami) są kwanty energii.  Po powstaniu i spełnieniu swej roli wewnątrz ciał, kwanty energii jak każde spaliny wydalane są do otoczenia. Proces ten:

– zachodzi w dowolnej temperaturze,

– nie zależy od obecności innych ciał.

– nie można go zatrzymać, można go tylko spowolnić, zaś spowolnienie tego procesu prowadzi do wzrostu temperatury ciała (szczegóły tego zagadnienia w notce JAK PODNIEŚĆ TEMPERATURĘ CIAŁA BEZ DOSTARCZANIA CIEPŁA Z ZEWNĄTRZ?)