Pobierz tekst w pliku pdf.

Fizycy przyjmują, że atomy są najniższym stopniem organizacji materii. W opracowaniu „Krok po kroku do Modelu 31” wykazano, że tak nie jest.  Pokazano, że na poziomie subatomowym  występują jeszcze dwa stopnie organizacji materii. Stopień niższy jest to świat kwantów energii, zaś najniższym, subkwantowym stopniem organizacji materii jest ciemna energia. Jeżeli z Wszechświata usunęlibyśmy wszystkie atomy i kwanty energii, to zostałaby tylko przestrzeń wypełniona jednowymiarowymi, będącymi w wiecznym ruchu cząstkami ciemnej energii. Ciemna energia wypełnia jednorodnie Wszechświat, i przenika wszystkie ciała. Jest ona źródłem linii pól, kwantów energii, atomów, jest praźródłem wszystkiego.

Przyjęcie, że ciemna energia jest praźródłem wszystkiego jest bardziej przekonującym rozwiązaniem niż obecnie panujący pogląd, że Wszechświat powstał:

– nie wiadomo z czego,

– nie wiadomo w jaki sposób,

– nie wiadomo co wprawiło go w ruch i co ten ruch podtrzymuje.

Przyjęcie istnienia ciemnej energii jako praźródła wszystkiego staje się jeszcze bardziej przekonujące, jeśli krok po kroku przedstawi się ewolucję ciemnej energii czyli:

– jak z ciemnej energii powstały kwanty energii,

– jak z kwantów powstały elektrony i pozytony,

– jak z elektronów i pozytonów zostały zbudowane atomy,

– jak z atomów powstały ciała.

Tak czyni Model 31.

Fizycy nie kwestionują istnienia ciemnej energii. W skali kosmicznej ciemna energia ma dominować nad innymi formami materii , takimi jak ciemna materia czy materia atomowa.   Ciemna energia miałaby być rozłożona w całej przestrzeni jednorodnie, bez skupiania się wokół takich struktur, jak galaktyki, gromady galaktyk czy super gromady. Najnowsze badania wykonane przy pomocy satelity „Planck” wykazują, że stanowi ona 68,3% całkowitej energii Wszechświata. Inne nazwy , które być może lepiej oddają istotę ciemnej energii to energia próżni lub energia punktu zerowego. Jednak, żeby nie tworzyć nowych bytów pojęcie ciemna energia powinno być zastąpione istniejącym już od czasów starożytnych pojęciem ETER.

CIEMNA ENERGIA = ETER

Pojęcie ciemnej energii jako eteru znakomicie ilustruje stwierdzenie J. C. Maxwella:

„Nie możemy mieć wątpliwości, że międzyplanetarne i międzygwiezdne przestrzenie nie są puste, ale zajęte przez materialną substancję czy ciało, które jest z pewnością największym i prawdopodobnie najbardziej jednorodnym ciałem o jakim wiemy” .

W kwestii ciemnej energii i eteru fizycy są w intelektualnej rozterce.  Z jednej strony uznają istnienie ciemnej energii, której rezerwuarem jest sama przestrzeń, nawet precyzyjnie podają jej ilość, z drugiej strony nie uznają istnienia eteru, który powinien  posiadać dokładnie takie własności jakie posiada ciemna energia.

Poszukajmy jeszcze dowodów na istnienie ciemnej energii.

  1. Każde ciało materialne zawsze i wszędzie emituje pewną formę materii (kwanty energii), przy czym ciała tego nie ubywa, więc nie jest ono źródłem tej materii. Sprawa staje się jasna i logiczna, jeżeli przyjmiemy, że jedna forma materii (atomowa) wytwarza drugą formę materii (kwanty energii) z trzeciej formy materii (ciemnej energii).  Kwanty energii zapobiegają sklejeniu się wszystkich atomów w jedną sztywną bryłę, czyli zapewniają istnienie wszechświata w obecnej formie.
  2. Promieniowanie cieplne danego ciała w określonej temperaturze, czyli produkcja i emisja kwantów energii nie zależy od obecności innych ciał. Stwierdził to już w 1791 r. Pierre Prevost jeden z pierwszych badaczy promieniowania cieplnego. Czyli dowolne ciało odizolowane od innych ciał gdzieś w głębinach Kosmosu, nadal będzie produkować kwanty energii. Bez przyjęcia istnienia ciemnej energii, odpowiedź na pytanie dlaczego tak się dzieje będzie niemożliwa.
  3. Ciemna energia w „próżni” kosmicznej nadaje kwantom energii stałą prędkość około

300 000 km/s. Promień świetlny wchodząc w szklaną szybę trafia na gaz kwantowy szkła, który ma większą gęstość niż gaz kwantowy próżni kosmicznej. Powoduje to zmniejszenie prędkości kwantów promienia światła do około 200 000 km/s. Po wyjściu z szyby promień znowu jest w próżni kosmicznej, więc cząstki ciemnej energii znowu rozpędzają kwanty promienia świetlnego do 300 000 km/s. Gdyby kwanty energii nie miały wszechobecnego napędu w postaci cząstek ciemnej energii, to wyjaśnienie powrotu kwantów energii do pierwotnej prędkości po ich wyjściu ze szkła byłoby niemożliwe.

  1. Jeżeli atomy wprawiane są w ruch przez kwanty energii, zaś kwanty energii wprawiane są w ruch przez cząstki ciemnej energii, to rodzi się pytanie. Co jest siłą napędową cząstek ciemnej energii? Aby to wyjaśnić wykorzystamy szczyptę matematyki. Najogólniejsza postać wzoru Coulomba i Newtona wygląda tak.

F – siła oddziaływania,
x – ilość nośników wywołujących oddziaływania w ciałach,
r – odległość ciał wywołujących oddziaływania,
n – ilość wymiarów nośnika wywołującego oddziaływania.
W Modelu 31:

nośnikami oddziaływań elektrostatycznych są elektrony i pozytony,

nośnikami oddziaływań magnetycznych są elektrony,

nośnikami oddziaływań grawitacyjnych są zobojętnione protony.

Z przedstawionej w Modelu 31 budowy tych cząstek wynika, że są one trójwymiarowe. Uwzględniając to w powyższym wzorze otrzymujemy:

Ponieważ dla dwóch ładunków elementarnych  x1 x= 1

Oznacza to, że siła oddziaływania między  dwoma ładunkami elementarnymi pola elektrostatycznego,  magnetycznego i grawitacyjnego maleje z kwadratem odległości tych ładunków od siebie.
Z przedstawionej w Modelu 31 budowy kwantu energii wynika, że jest on płaski dwuwymiarowy. Uwzględniając to we wzorze wyjściowym otrzymujemy

Ponieważ  dla dwóch kwantów  x1 x= 1

Oznacza to, że w świecie kwantów energii siły oddziaływania między dwoma kwantami maleją z pierwszą potęgą odległości tych kwantów od siebie.
Z Modelu 31 wynika, że cząstki ciemnej energii są jednowymiarowe. Uwzględniając to we wzorze wyjściowym otrzymujemy:

Ponieważ  dla dwóch cząstek ciemnej energii   x1 x= 1

Oznacza to, że w świecie ciemnej energii siła oddziaływania między dwiema jej cząstkami maleje z zerową  potęgą odległości między nimi, czyli nie zależy od odległości między nimi. Tłumacząc to na język fizyki. Cząstki ciemnej energii poruszają w doskonałej próżni, tzn. bez oporów ruchu, a ich zderzenia są doskonale sprężyste. Ciemna energia, trójwymiarowa przestrzeń i czas istniały zawsze. Z ciemnej energii powstały kwanty energii, z nich zaś powstały atomy.  Z ciemnej energii powstało wszystko. Czyli nie musimy już zadawać pytania. Co wywołuje i podtrzymuje ruch cząstek ciemnej energii?

Ciemna energia (eter) jest źródłem wszelkiej materii i wszelkiego ruchu.

Wszechświat jest deterministyczny.

Ciemna energia zbudowała teatr, na scenie którego rozgrywa się spektakl pt. Wszechświat. Ciemna energia gra w nim też główną rolę i jest jego reżyserem. W najdrobniejszych szczegółach wyznacza role wszystkim aktorom biorącym udział w tym spektaklu, tym największym (galaktykom) i tym najmniejszym (kwantom energii).

Wszechświat nie jest perpetuum mobile.

Jedna forma materii (atomowa), żeby móc istnieć wytwarza drugą formę materii (kwanty energii), z trzeciej formy materii (ciemnej energii). To oznacza, że istnienie Wszechświata uwarunkowane jest „spalaniem paliwa”, którym jest ciemna energia (eter).  Wszechświat w obecnej postaci miał początek i będzie miał koniec.

Wszechświat ma absolutny układ odniesienia.

Istnienie  ciemnej energii oznacza, że istnieje wyróżniony układ do którego można odnieść się w opisie Wszechświata, czyli wśród wszystkich układów inercjalnych istnieje jeden wyróżniony, czyli istnieje  absolutny układ odniesienia.

Brak wiedzy o istnieniu świata ciemnej energii (i świata kwantów energii) spowodował powstanie trzech fizyk alternatywnych wobec fizyki klasycznej. Są to ogólna i szczególna teoria względności (OTW, STW), mechanika kwantowa (MK) oraz fizyka cząstek elementarnych zwana modelem standardowym (MS). Są to zupełnie nowe byty w fizyce, niezależne od siebie i fizyki klasycznej. Wszystkie one uzurpują sobie prawo do nadrzędności nad fizyką klasyczną, chociaż są tylko jej protezami.