Pobierz tekst w pliku pdf.

Już od dawna fizycy wiedzą, że wszechświat powinien składać się z równych ilości materii i antymaterii. Jednak dzisiaj wszystko co widzimy i nie widzimy zbudowane jest z materii. W związku z powyższym nasuwa się pytanie. Czy Wszechświat zawiera materię i antymaterię? Jeśli tak, czy istnieje symetria materii i antymaterii we Wszechświecie?

W 2017 r. fizycy wykorzystując wyrafinowany aparat badawczy, ogromną dokładnością potwierdzili, że wszechświat składa się z fundamentalnej symetrii między cząstkami i antycząstkami.

C. Smorra et al., A parts-per-billion measurement of the antiproton magnetic moment, Nature 550, 371-374, 19 October 2017,

Christian Smorra, pierwszy autor w/w badań stwierdził: “Wszystkie nasze obserwacje wykazują całkowitą symetrię pomiędzy materią a antymaterią, dlatego wszechświat nie powinien faktycznie istnieć”. Ponieważ wszechświat istnieje, obok materii musi istnieć gdzieś antymateria.

Z powyższego wynika, że w swoich badaniach i teoretycznych rozważaniach fizycy powinni skupić się na poszukiwaniu antymaterii we współczesnym świecie. Tym samym powinni zaprzestać rozważań, jak, gdzie i kiedy „zniknęła” antymateria.

Jak pokazano w opracowaniu głównym proton zbudowany jest z par elektronowo-pozytonowych znanych w fizyce pod nazwą pozytonium (patrz rys. 1).

 

Elektrony i pozytony łączą się w pary (pozytonia) za pośrednictwem elementarnych biegunów elektrycznych (e,p) które tworzą elementarny dipol elektryczny. Z kolei poszczególne pozytonia łączą się ze sobą za pośrednictwem elementarnych dipoli magnetycznych (N, S), które są prostopadłe do dipoli elektrycznych. W ten sposób powstaje łańcuch, swego rodzaju przekładaniec elektronowo-pozytonowy. Kilka pierwszych ogniw tego łańcucha przedstawia rys. 2.

Na jednym końcu (górnym) tego przekładańca umieszczony jest pozyton nadający ładunek elektryczny E(+) całemu protonowi. Pozyton ten jako jedyny w protonie jest nieparzysty. Jaki z tego wynika wniosek? W protonie znajduje się prawie taka sama ilość materii (elektronów) i antymaterii (pozytonów). Prawie taka sama, bo pozytonów jest o jeden więcej. Z budowy atomu przedstawionej w opracowaniu głównym wynika, że w atomie naprzeciwko każdego protonu umieszczony jest elektron, który zobojętnia ładunek elektryczny tego protonu (patrz rys. 3)

W przykładowym atomie argonu, widać wyraźnie, że w neutronach elektrony te umieszczone są bardzo blisko protonów w jednakowej odległości od nich. W przypadku pozostałych protonów (protony 1 – 18) elektrony umieszczone są w różnych odległościach od nich. Z powyższego wynika wyraźnie, że jeżeli w każdym protonie znajduje się prawie taka sama ilość materii i antymaterii (o jeden elektron mniej), to już w dowolnym atomie zbudowanym ze zobojętnionych protonów, ilość materii i antymaterii (ilość par elektronowo – pozytonowych) jest dokładnie taka sama.

Ponieważ Wszechświat zbudowany jest z atomów tzn. że jest on zbudowany z jednakowej ilości materii i antymaterii.

Wszechświat materialny zbudowany jest z takiej samej ilości elektronów i pozytonów.

Cała antymateria (wszystkie pozytony) są składnikami protonu.

W ten sposób można rzec, niespodziewanie odnaleziona została poszukiwana od ponad stu lat antymateria. Antymateria została odnaleziona dokładnie co do sztuki.