Pobierz tekst w pliku pdf.

STRESZCZENIE.

Pokazano na czym polega jedność  pola elektrycznego, pola magnetycznego i pola grawitacyjnego. Po raz pierwszy w historii fizyki obiektywnie porównano ze sobą stałą elektryczną, stałą magnetyczną i stała grawitacyjną.

Z uprzednich rozważań wiemy, że nośnikami  elementarnego  ładunku elektrycznego są elektron i pozyton. Dlatego wzór na siłę oddziaływania elektrycznego we wzorze Coulomba będzie przedstawiał się następująco:

F – siła wzajemnego przyciągania się lub odpychania dwóch ciał posiadających ładunki elektryczne,

x1, x2  ilość elementarnych ładunków elektrycznych posiadanych przez dane ciało,

r – odległość między ciałami,

ke – stała elektryczna posiadająca wymiar [Nm2].

Stała elektryczna jest to siła z jaką przyciągają się lub odpychają dwa elementarne ładunki elektryczne z odległości 1m. Stałą tą jesteśmy w stanie obliczyć. Wiadomo jest, że dwa ciała posiadające ładunki wielkości 1C, z odległości 1m przyciągają się lub odpychają z siłą

9 x 109 N. Wiadomo jest też, że na 1C składa się 6,241506 x 1018 e (elementarnych ładunków elektrycznych). Oznacza to, że dwa ciała posiadające każde 6,241506 x 1018 e (elementarnych ładunków elektrycznych), z odległości 1m przyciągają się lub odpychają z siłą 9 x 109 N.

Czyli stała elektryczna

już bardzo dawno temu obliczyliśmy odległość elektronu od protonu w atomie wodoru. Wynosi ona 1,059 x 10-10 m.

Czyli możemy teraz obliczyć z jaką siłą przyciągają się elektron i proton w tym atomie.

Obecnie jesteśmy w stanie obliczyć odległość elektronu od protonu i siłę z jaką przyciągają się dowolna para elektron – proton w dowolnym atomie układu okresowego pierwiastków.

Oto przykłady.

W układzie okresowym pierwiastków, najbliżej jądra w atomie znajduje się elektron zobojętniający pierwszy proton w jądrze uranu. Jego odległość od jądra obliczona z powyższego klasycznego wzoru Coulomba wynosi 1,09 x 10-14 m.

Obliczymy teraz z jaką siłą przyciągają się powyższy elektron i proton w tym atomie.

(jest to siła, która robi wrażenie)

W tym samym atomie najdalej od jądra znajduje się elektron zobojętniający ostatni 92 proton w jądrze uranu. Jego odległość od jądra wynosi 2,33 x 10-10 m, czyli siła przyciągania najdalszego elektronu wynosi

Reasumując powyższe. W atomie uranu elektron najdalszy od jądra znajduje się w odległości ponad 21 tysięcy  razy większej niż najbliższy. Oznacza to, że elektron najdalszy przyciągany jest ponad 456 milionów razy słabiej niż najbliższy.

Z uprzednich rozważań wiemy, że nośnikami elementarnego ładunku grawitacyjnego są zobojętnione protony. Wzór na siłę oddziaływania grawitacyjnego we wzorze Newtona będzie przedstawiał się następująco:

F – siła wzajemnego przyciągania się dwóch ciał posiadających ładunki grawitacyjne,

x1, x2  ilość elementarnych ładunków grawitacyjnych (zobojętnionych protonów) budujących dane ciało,

r – odległość między ciałami,

G – stała grawitacyjna posiadająca wymiar [Nm2].

Stała grawitacyjna jest to siła z jaką przyciągają się dwa elementarne ładunki grawitacyjne z odległości 1m. Stałą tą jesteśmy w stanie obliczyć. Wiadomo jest, że dwa ciała o masach 1kg, z odległości 1m  przyciągają się z siłą 6,67 x 10-11 N. Wiadomo też, że na jeden kilogram masy składa się 0,6 x 1027 elementarnych ładunków grawitacyjnych.

Oznacza to, że dwa ciała posiadające każde 0,6 x 1027 elementarnych ładunków grawitacyjnych (zobojętnionych protonów), z odległości 1m  przyciągają się z siłą

6,67 x 10-11 N.

Czyli stała grawitacyjna

Do powyższej dwójki powinna dołączyć stała magnetyczna  km o której wiemy że powinna mieć wymiar taki jak pozostałe stałe ale nie znamy jej wartości liczbowej.

Okazuje się, że jesteśmy w stanie tą wartość obliczyć.

Obecnie w fizyce obowiązują wartości:

– stałej elektrycznej  [9 x 109 Nm2/C2],

– stałej grawitacyjnej  [6,67 x 10-10 Nm2/kg2],

– stałej  magnetycznej [12,56 x 10-7  Nm2/(Am)2].

Stałych tych nie można porównywać ze sobą, bo mają różne miana.

Am (amper x metr) obecny w wymiarze stałej magnetycznej, to jednostka „ilości magnetyzmu” zawartego  w ciele.  Am  jest odpowiednikiem  C (kulomba) we wzorze na stałą elektryczną i odpowiednikiem kg (kilograma) we wzorze na stała grawitacyjną. Tą jednostkę „ilości magnetyzmu „” możemy opisać słowami  na podstawie definicji ampera.

[Am] jest to ilość elementarnych dipolów magnetycznych (elektronów) znajdujących się w każdym metrze, umieszczonych w próżni dwóch równoległych, nieskończenie długich i nieskończenie cienkich przewodników z prądem, odległych od siebie 1m, wywołujących miedzy sobą siłę magnetyczną przyciągania lub odpychania o wartości 2 x 10-7 N na każdy metr długości przewodnika.

 

Gdybyśmy znali wartość w liczbową [Am], moglibyśmy obiektywnie wyznaczyć  stałą magnetyczną  km  tak jak wyznaczyliśmy stałe ke i G. Z Modelu 31 wynika wyraźnie, że te elementarne dipole magnetyczne to są elektrony , które oprócz elementarnych ładunków elektrycznych są nośnikami elementarnych ładunków magnetycznych. Znany jest moment magnetyczny elektronu, którego wartość wynosi  9,28 x 10-24Am2. Wynika z niego, że ilość magnetyzmu zawarta w każdym biegunie dipola magnetycznego elektronu wynosi

9,28 x 10-24 Am.

Czyli mamy określoną liczbową wartość elementarnego dipola magnetycznego. Oznacza to, że na jednostkę  Am składa się

Teraz widać po co zadaliśmy sobie tyle trudu z powyższymi obliczeniami. Po raz pierwszy w historii fizyki możemy obiektywnie porównać ze sobą stałą elektryczną ke, stałą magnetyczną km i stałą grawitacyjną G.

ke =  2,31  10-28 Nm2

km = 1,82  10-53 Nm2

G = 1,85  10-64 Nm2

Z powyższych rozważań wynikają bardzo istotne wnioski.

Odnośnie stałej magnetycznej.

Jeden amper to nie jest przepływ ładunku 1C w czasie 1s.

Jeden amper jest to 0,107×1024 elementarnych dipolów magnetycznych (elektronów) znajdujących się w każdym metrze, umieszczonych w próżni dwóch równoległych, nieskończenie długich i nieskończenie cienkich przewodników z prądem, odległych od siebie 1m, wywołujących miedzy sobą magnetyczną siłę przyciągania lub odpychania o wartości 2 10-7 N na każdy metr długości przewodnika.

Amper jest jednostką tego samego rodzaju co kulomb i kilogram.

Na 1 A składa się  0,107×1024  elementarnych dipolów magnetycznych (elektronów).

Na 1 C składa się 6,241506  1018 elementarnych ładunków elektrycznych (elektronów).

Na 1 kg składa się 0,6  1027 elementarnych ładunków grawitacyjnych (zobojętnionych protonów).

Odnośnie stałej grawitacyjnej.

W związku z tym, że oddziaływanie grawitacyjne zaczyna działać na poziomie zobojętnionych protonów, nie jest zasadne rozpatrywanie oddziaływania grawitacyjnego między protonem i elektronem. Oddziaływanie między protonem i elektronem można rozpatrywać  wyłącznie jako oddziaływanie elektryczne między ładunkiem elementarnym elektronu i elementarnym ładunkiem pozytonu, który jest składnikiem protonu. Dopiero po zaistnieniu takiego oddziaływania powstaje proton zobojętniony, który ujawnia się jako nośnik elementarnego ładunku grawitacyjnego.  Zobojętniony proton nie oddziałuje grawitacyjnie z elektronem lub pozytonem. Zobojętnione protony oddziałują grawitacyjnie tylko z innymi protonami zobojętnionymi.